Hlavní stránka Odborné rady Rada kontrolní 1. schůze odborné rady revizní a kontrolní
1. schůze odborné rady revizní a kontrolní

Dne 8.12.2020 se sešla Odborná rada revizní a kontrolní ke své první schůzi. Účast byla 100% členů rady + starostka OSH ses. Slavíková a náměstek starostky br. Bachtík.

Úvodem vedoucí rady br. Mlejnek přivítal členy rady v novém složení, obměna oproti minulému volebnímu období nebyla velká. Zejména došlo ke změně ve funkci vedoucího, neboť bývalý vedoucí br. Miksánek byl zvolen jako náměstek starostky OSH. Dále je nově v radě br. Šulc.

Projednáno:

  • ses. starostka seznámila přítomné se situací v hospodaření za rok 2020, které bylo značně poznamenáno omezeními z titulu pandemie Covid 19. Byly zrušeny všechny soutěže, z toho důvodu se zrušily dotace od krajského úřadu. Zůstala jen dotace na provoz a dotace z ministerstva vnitra. Největšími výdaji v roce byly: pořízení soupravy překážek na soutěže, a dále zevrubná oprava služebního vozidla. V tomto roce OSH rovněž obdržel dotaci na pořízení nové stříkačky /přes 400 tis.Kč/. 
  • Na dotaz br. Mlejnka, co by členové rady doporučili zařadit do plánu práce na rok 2021, byl vznesen návrh, že by bylo dobré provést jednak školení nových hospodářů a také seznámení vedoucích kolektivů mladých hasičů s veškerými  možnostmi získávání dotací na činnost a sport. Bylo by dobré zařadit na školení vedoucí mladých hasičů, aby se to stihlo ještě do podávání žádostí na krajský úřad.
  • Do příští schůze rady br. Mlejnek zpracuje plán práce O0RRK na rok 2021.
  • Byl projednán způsob provedení inventarizace k 31.12.2020. Dne 4.1.2021 bude provedena inventarizace pokladní hotovosti /Mlejnek, Vrána, Vejnarová/ a následně 11.1.2021 bude provedena inventura zbylého majetku OSH. Posun je z důvodu kontroly účtů mezi OSH a SH ČMS. Pak teaprve budou sepsány inventarizační soupisy a provedeno podepsání inventarizační komisí, kterou odsouhlasí výkonný výbor na své schůzi v prosinci t.r. 
  • Byly podány dva podněty br. Krejčím, který je za radu pověřen kontrolou účetních měsíčních uzávěrek na OSH. První se týká využívání služebního vozidla, aby bylo vytíženo na úkor používání soukromých vozidel, což je pro OSH dražší. Druhý se týká schvalování měsíčních účetních uzávěrek, kde je třeba aby byl proveden podpis některým z náměstků starostky. Starostka sama sobě nemůže schvalovat uzávěrku. Tyto body zařadí vedoucí rady na program nejbližšího zasedání výkonného výboru.
  • Příští schůze OORRK bude 11.1.2021 od 15.00 hodin, pokud nebude zdravotní omezení vládou.

Zápis provedl člen OORRK br. Jaroslav Pochop, na web převedl br. Milan Mlejnek.

 

Nejbližší hasičská akce:

Žádné události k zobrazení
© 2005 - 2024 OSH ČMS Semily